"Witamy na stronie Acfe - u nas znajdziesz ciekawe informacje związane z biznesem oraz ekonomią."

Acfe to grupa Ekspertów i Specjalistów którzy przedstawiają tu zbiór myśli autorów na temat stron

Funkcjami inspektora budowlanego jest kontrola prac budowlanych pod kątem projektu, pozwolenia na budowę, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawnymi. 
Kiedy potrzebny jest inspektor budowlany? 
Może być on powołany fakultatywnie przez inwestora lub obligatoryjnie przez uprawniony do tego organ, w przypadku szczególnie skomplikowanych prac, budynków użyteczności publicznej lub takich, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obowiązek jego powołania może być nałożony na inwestora w decyzji o pozwoleniu na budowę wydawaną przez odpowiedni organ. Inwestor może takiego inspektora również powołać samodzielną decyzją, bez obowiązku w pozwoleniu. Lecz w czym potrzebna jest inwestorowi pomoc inspektora nadzoru inwestorskiego? 
Przede wszystkim do kontrolowania i nadzorowania procesu budowy dzięki możliwości wydawania poleceń kierownikowi budowy odnotowywane w dzienniku budowy. Może on także żądać odpowiednich poprawek w pracy od wyżej wymienionego kierownika czy kierownika robót budowlanych. Rolę pomocy inspektora nadzoru inwestorskiego można porównać do roli adwokata, ponieważ dba on o interesy swojego klienta na budowie, o to, aby wykonana ona została rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Istnieje również inna, pomocnicza funkcja dla inwestora, a mianowicie inwestor zastępczy. 
Jest to najczęściej osoba fizyczna lub prawna która, w zależności od umowy, pełni rolę zastępcy inwestora na budowie lub w całym procesie inwestycyjnym. Wg. definicji z "Polskiej Normy" z dnia 25 kwietnia 2000r. "działa on odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialny jest przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym."
Więcej informacji na tej stronie

Zdjęcia naszego reportera

nauka

edukacja

wykształcenie